Covid sjekkliste for Olympic Prawn

På grunn av den mulige infeksjonsrisikoen fra COVID-19, er alt personell som skal om bord i Olympic Prawn for enten arbeid, servicearbeid eller andre relevante problemer, pålagt å svare på og signere følgende spørreskjema.

Den gitte informasjonen vil bli behandlet som konfidensiell, men du må samtykke i at informasjonen blir gjort tilgjengelig for helsemyndighetene i tilfelle det er mistanke om tilfelle av dette viruset ombord på fartøyet.

Vær oppmerksom på at denne sjekklisten skal utføres før du går om bord!

Å gi feil informasjon kan sette andre liv i fare.

Screening kan være aktuelt ved landgangen

MERK! Spesielle COVID-19 instruksjoner

  • Håndhygiene - vask hender hyppig.
  • Maske skal brukes de første 7 dagene ombord.
  • Ikke tillatt å bruke treningsstudio de 7 dagene ombord.
  • Minimal bruk av messe og dagrom de første 7 dagene ombord.
  • Hold sosial avstand på minst 2 meter hvis mulig.

HUSK: Krav til negativ hurtigtest iløpet av dem siste 24 timer før ankomst skipet.

Due to the potential risk of infection from the Novel Corona virus (COVID-19), all personnel visiting Olympic Prawn for either service work or other relevant issues,  are required to answer and sign the following questionnaire.

The given information will be treated as confidential, however you must consent to the information being made available to health authorities in the event of a suspected case of this virus on board the vessel.

When joining the vessel, we refer to the Olympic procedure for handling communicable diseases on Olympic vessels for more information. 

Giving wrong information may set other lives in danger. Screening may be applicable at the gangway

NOTE! Special COVID-19 instructions
Face mask mandatory first 7 days onboard.
Not allowed to use gym first 7 days onboard. 
Minimal use of mess and day rooms the first 7 days onboard.
Keep social distance of at least 2 meter if possible.

NOTE!! Rapid Antigen test to be performed within 24 hours of arrival the vessel.

Viktig informansjon om COVID 19.

Video 1 How to beat the Corona Virus

Video 2 - How to perform a crew change during COVID 19

Spørsmål